Pokyny pro návštěvníky - mimořádná opatření proti pandemii COVID-19

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky areálů památek další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vyká-zán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

  • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi od-povídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památko-vých objektů včetně parků a zahrad.
  • Návštěvník je povinen vstupovat do areálu výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, šála, štít na obličej apod.) a mít je zakryté po celou dobu pobytu v are-álu památkového objektu (zahrada, park, hrad, zámek apod.) v souladu s vládními opat-řeními proti šíření koronaviru.
  • Návštěvník bez zakrytí dýchacích cest nebude vpuštěn na prohlídku s průvodcem a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
  • Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.
  • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
  • Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkov-ních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení, před výdejními automaty a v místech prodeje upomínko-vých předmětů. Návštěvníci musí udržovat odstup minimálně 2 m. Konzumace občerstvení je možná minimálně 10 m od výdejního okénka.
  • Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra apod.) a WC použít desinfekci rukou.
  • Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platební-ho terminálu).
  • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.