Návštěvní řád národní kulturní památky hospitálu Kuks

Národní památkový ústav    

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA NA SYCHROVĚ 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU  HOSPITÁLU KUKS 

(dále jen „památkový objekt“) 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU 

Památkový objekt je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU 

 1. Pokladna památkového objektu je v návštěvních dnech otevřena od 9.00 do 17.00 hodin.   
 2. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně památkového objektu a na webových stránkách: www.hospital-kuks.cz.  
 3. Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy bez průvodce a prohlídkové okruhy s průvodcem. 
 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami a jejich maximální kapacitu  určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita  prohlídkových  okruhů i památkového objektu je stanovena s ohledem na provozní podmínky památkového objektu a bezpečnost návštěvníků.   
 5. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 návštěvníků, a to včetně osob se vstupem zdarma. Skupina s méně než 5 návštěvníky vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. V případě  poslední prohlídky v daný den se tato prohlídka uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků.  
 6. Hromadným  skupinám  i  jednotlivcům  lze  zajistit  rezervaci  prohlídky.  Přesné  datum  a  čas  zahájení  prohlídky  je  nutné  předem  dohodnout  se  správou  památkového objektu, a to písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec  nejpozději  15  minut  před  sjednanou  dobou  pro  začátek  prohlídky  u  pokladny  památkového  objektu,  sjednaná  rezervace  prohlídky  se  ruší.  Správa  památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky. 

Článek 3 - VSTUPNÉ 

 1. Za prohlídku do památkového objektu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou na Sychrově. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu  a na jeho webových stránkách www.hospital-kuks.cz   
 2. Po  zaplacení  vstupného  obdrží  návštěvník  vstupenku  (vedoucí  skupiny  obdrží  hromadnou  vstupenku).  U  prohlídkových  okruhů  přístupných  pouze  s průvodcem je na vstupence vyznačen čas zahájení prohlídky.  
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá bez náhrady.  
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit. 
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit. 

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU 

 1. Při  prohlídce  interiérů  památkového  objektu  je  třeba,  aby  návštěvníci  věnovali  zvýšenou  pozornost  nerovnostem  povrchů  komunikací,  sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje případný pohyb v pantoflích.  Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob. 
 2. Z důvodů nepříznivého počasí, pronájmu památkového objektu nebo kritických technických problémů může správa památkový objekt nebo jeho část  uzavřít. 
 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do památkového objektu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky  návštěvního řádu.  
 4. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách. 
 5. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že cizojazyčný výklad není možné zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo prostřednictvím poskytovaných audiozařízení. Při tlumočení je třeba vždy dbát na to, aby ostatní návštěvníci ani výklad  průvodce nebyli nepřiměřeně rušeni a na zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům. 

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST  

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v památkovém objektu pokyny zaměstnanců. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti  návštěvníků, ochrany památkového objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je památkový objekt  neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.  
 2. Pro ochranu památkového objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.  Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů. 
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a jiných omamných látek je přístup do památkového objektu zcela zakázán.  
 4. Vstup do památkového objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi.
 5. V  památkovém  objektu  je  zakázáno  kouření  (včetně  elektronických  cigaret)  a  jakákoli  manipulace  s  otevřeným  ohněm.  V  případě  požáru  nebo  jiné  mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků objektu. 
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do památkového objektu veškeré chladné, střelné či palné zbraně, výbušniny a chemikálie  včetně jejich replik.  
 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, objemnými taškami, tyčovými či mokrými  deštníky a zvířaty.  
 8. Návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vstupem na  prohlídku bere na vědomí, že může být podroben veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením a požádán na vyčkání příjezdu Policie ČR za  účelem vyšetření zjištěného poškození nebo ztráty. 
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat památkový objekt a jeho kulturní mobiliář. Zejména je zakázáno: 
  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;  
  2. během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny; 
  3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou  podobnou  činností)  ostatní  návštěvníky  či  výklad  průvodce,  nebo  jakkoli  znepříjemňovat  ostatním  návštěvníkům  návštěvu  památkového objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného; 
  4. jíst a pít v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem; 
  5. propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek; 
  6. dotýkat se či manipulovat se skříňkami s elektrickými rozvody, signalizačním zařízení, hasicími přístroji a všemi dalšími technickými  zařízeními;
  7. manipulovat s dotykovými obrazovkami, kamerami a dalším vybavením památkového objektu či prostoru pokladny/návštěvnického centra;
  8. dotýkat se či manipulovat s informačním systémem památkového objektu. 
 10. Pohyb zvířat v památkovém objektu:  
  1. Vstup se zvířaty je do památkového objektu striktně zakázán s výjimkou vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod  osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční pes“) na základě předchozího souhlasu správy památkového objektu (na některých  trasách je pohyb s asistenčními psy z provozních důvodů omezen nebo zakázán). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání,  že se jedná o asistenčního psa. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem je povinna na požádání předložit průkaz asistenčního psa se speciálním  výcvikem. 
 11. V interiérech  památkového  objektu  je  zakázáno  fotografování,  natáčení  a  pořizování  jiné  dokumentace  vyjma  místností,  které  návštěvníkům  specifikuje průvodce na začátku každé prohlídky, ve kterých je fotografování s respektem k ostatním účastníkům prohlídky povoleno. V případě,  že je fotografování povoleno, není tak možné činit s použitím blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky.  Fotografovat průvodce bez jeho vysloveného souhlasu není povoleno. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v památkovém  objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové  správy na Sychrově. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti. 

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ 

 1. Při prohlídce interiérů památkové objektu nebo v případě, že je v památkovém objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci/prohlídce na vědomí a je srozuměn s tím, že v jejím průběhu může být pořizována její  fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu  (též jen  „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod.  Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud  má  návštěvník  vůči  tomuto  jakékoliv  výhrady,  může  se  obrátit  na  pořadatele  akce.  NPÚ  získané  osobní  údaje  vždy  chrání  před  zneužitím  a  zpracovává  je  v souladu  s  aktuální legislativou. Informace  o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů. 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail svec.libor@npu.cz. Vyjádřit svoji pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou  návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na NPÚ, územní památkovou správu na Sychrově,  Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44, k rukám Mgr. Lucie  Bidlasové, případně e-mailem bidlasova.lucie@npu.cz 
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v památkovém objektu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu,  resp.  správě  památkového  objektu  podle  platných  právních  předpisů.  Odpovědnost  správy  památkového  objektu  za  případné  škody  vzniklé  návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé  v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu. 
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu. 
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023; současně se ruší dosavadní návštěvní řád. 

 

Národní památkový ústav

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA NA SYCHROVĚ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD NÁDVOŘÍ A ZAHRADY

HOSPITÁLU KUKS

(DÁLE JEN „NÁDVOŘÍ, ZAHRADA“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST NÁDVOŘÍ A ZAHRADY

Nádvoří a zahrada jsou součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Nádvoří je veřejnosti volně přístupné. Zahrada je přístupná v těchto dnech a hodinách: pondělí - neděle od 6:00 do 22:00 hodin (duben-říjen), od 6:00 do 20:00 hodin (listopad-březen).
 2. Přístup na nádvoří nebo do zahrady může být správou památkového objektu aktuálně upraven, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (filmování, komerční pronájem aj.) může být nádvoří nebo zahrada pro veřejnost i zcela uzavřeny.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Vstup na nádvoří je pro návštěvníky zdarma. Vstup do zahrady je pro návštěvníky zdarma.
 2. Osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby je vstup na nádvoří a do zahrady zakázán.

Článek 4 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Prohlídka i pobyt na nádvoří a v zahradě je bez průvodce.

Článek 5 – BEZPEČNOST A OCHRANA

 1. Na nádvoří a v zahradě je zakázáno:
  1. Požívat alkohol a jiné omamné či návykové látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, požití drogy či jiných omamných či návykových látek je vstup zakázán.
  2. Kouřit (i elektronické cigarety, kromě vyznačených ploch), rozdělávat a používat otevřený oheň.
  3. Zahazovat nedopalky na zem, rozdělávat a používat otevřený oheň.
  4. Používat veškerou pyrotechniku.
  5. Nošení zbraní.
  6. V zahradě je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové cesty/chodníky, trhat a lámat květiny, otrhávat květy/listy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech a keřích, přelézat a podlézat ploty, zdivo a zábradlí, lovit zvěř a ptactvo či jakkoliv ubližovat a poškozovat či odnášet faunu a flóru v zahradě se nacházející.
  7. Jakýmkoli způsobem poškozovat, ničit či odnášet vybavení nádvoří a zahrady, psát nebo malovat po zdech, sochách, obkladech a obložení, a dalších přírodních a stavebních prvcích.
  8. Koupat se v kašnách, okrasných jezírkách a v zámeckém rybníku.
  9. Využívat travní plochy k piknikům; výjimkou jsou k tomu vyznačené plochy.
  10. Krmit zvířata chovaná NPÚ. Slézat či jinak narušovat jejich příbytky.
  11. Jezdit a parkovat motorovými vozidly a opírat dopravní prostředky (např. kola, koloběžky) o zeď či je odkládat na jiná než k tomu vyhrazená místa.
  12. Vylepovat či rozdávat plakáty, letáky apod. bez vědomí správy objektu.
  13. Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše; znečišťovat jakýmkoliv způsobem.
  14. Tábořit, hrát míčové hry, sáňkovat, lyžovat a bruslit.
  15. Létat s drony; případné výjimky povoluje správa hospitálu: Libor Švec, 724 663 535, svec.libor@npu.cz.
  16. Provozovat geocaching, umisťovat „kešky“, případné výjimky povoluje po dohodě správa hospitálu: Libor Švec, 724 663 535, svec.libor@npu.cz.
  17. Narušovat klid, pořádek, bezpečnost a dobré mravy, hlasitě pouštět hudbu či jiné zvukové záznamy, křičet a hlasitě se projevovat ve smyslu rušení ostatních návštěvníků.
  18. Dotýkat se či manipulovat s informačním systémem.
 2. Pro ochranu nádvoří a zahrady a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 3. Při prohlídce a pobytu na nádvoří a v zahradě je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty nádvoří a zahrady. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.

Článek 6 – VSTUP NA NÁDVOŘÍ A DO ZAHRADY S JÍZDNÍM KOLEM a dalšími dopravními prostředky

 1. Na nádvoří a do zahrady je vstup návštěvníka jedoucího na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardech apod. zakázán, není-li na nádvoří nebo v zahradě přímo vyznačená cyklistická trasa.
 2. Pro zaparkování jízdních kol a koloběžek je návštěvník povinen využít výhradně stojany.

Článek 7 – VSTUP NA NÁDVOŘÍ A DO ZAHRADY SE ZVÍŘATY

 1. Na nádvoří je zvířatům vstup povolen za těchto podmínek:
  1. Zvíře musí být na vodítku.
  2. Majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná, a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku ve správě Národního památkového ústavu.
  3. Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.
  4. Vstup zvířete není zpoplatněn.
 2. Do zahrady je vstup se zvířaty zakázán; s výjimkou vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční  pes“). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání, že se jedná o asistenčního psa. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem je povinna na požádání předložit průkaz asistenčního psa se speciálním výcvikem.

Článek 8 – HERNÍ PRVKY NA NÁDVOŘÍ A V ZAHRADĚ

 1. V nádvoří, zahradě a celém areálu hospitálu Kuks nejsou herní prvky.

Článek 9 – FOCENÍ A NATÁČENÍ

 1. Na nádvoří a v zahradě je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
 2. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: svec.libor@npu.cz.
 3. V případě, že je na nádvoří nebo v zahradě pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 10 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Je přísný zákaz vstupovat do prostoru u včelích úlů.

Článek 11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na památkovém objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucího správy památkového objektu předložena, případně na svec.libor@npu.cz.  Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na: NPÚ, ÚPS na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44, k rukám Mgr. Lucie Bidlasové, případně e-mailem bidlasova.lucie@npu.cz
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Návštěvní řády ke stažení: